Особен залог

Договор за особен залог Все по- често предпочитан способ за обезпечаване на вземане между търговци става сключването на договор за особен залог. Това е така, защото за разлика от реалния залог по чл. 156 от Закон за задълженията и договорите,…

Continue Reading
Издаване на изпълнителен лист във връзка с влязла в сила заповед за изпълнение на парично задължение

Регистрация на търговско дружество с ограничена отговорност

Дружество с ограничена отговорност Най- често в България се регистрират търговски дружества с ограничена отговорност – ООД или ЕООД. Търговският закон ги дефинира като обединение на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства чл. 63,…

Continue Reading

Неизпълнение на договор

Действия при неизпълнение на договор Често в практиката се случва при сключен договор между две страни, същият да не се изпълнява. В такива случаи възникват доста въпроси. Един от най- често задаваните ни въпроси, които получаваме е: Имам договор. Предоставих…

Continue Reading

Регистрация на търговска марка

Защо да регистрирам търговската си марка? Закона за марките и географските означения урежда условията и реда за регистрация на търговските марки, правата, произтичащи от регистрацията, както и защитата на тези права. Като за начало трябва да знаем, че регистрацията на…

Continue Reading

Кой може да копира личната ми карта?

Кой има право да копира личната ми карта? През 2018г. влезе в сила Регламент 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица, обработването на личните данни и свободното движение на такива данни. Въпреки, че от влизането в сила на…

Continue Reading

Видеонаблюдение – лични данни и права при видеонаблюдение

Видеонаблюдение и лични данни През последните години се бележи ръст на развитие при модерните технологии. В нашето ежедневие видеонаблюдението постоянно бележи ръст в неговото използване, както за служебни така и за лични цели. При това масово навлизане на видеонаблюдението във…

Continue Reading

Доброволна делба на недвижим имот

Как се прави доброволна делба на недвижим имот Когато един недвижим имот има няколко собственика, всеки от тях може да поиска имота да бъде поделен между тях. В случая на доброволна делба, всички съсобственици на недвижимия имот трябва да са…

Continue Reading

Делба на недвижим имот

Видове делба на недвижим имот Когато един недвижим имот има няколко собственика, всеки от тях може да поиска имота да бъде поделен между тях. До този момент всеки един съсобственик притежава идеални части от съсобствения недвижим имот, съобразно своя дял.…

Continue Reading