Отговорност на фирми за задължения по чл. 177 от ЗДДС

Разпоредбата на чл. 177 от ЗДДС има за цел да ограничи или предотврати извършването на данъчни измами с ДДС, чрез неправомерно използване на данъчен кредит от реализирани сделки между недобросъвестни фирми извършили доставки на стоки и услуги. Установяването на предпоставките…

Continue Reading

Патентно право

Патентното право в РБ е уредено със Закона за патентите и регистрацията на полезни модели, Закона за промишления дизайн и със Закона за марките и географските означения. Като цяло Патентното право урежда, както правото на индустриалната собственост, така и правото…

Continue Reading

Административно право

Административното право се определя, като самостоятелен правен отрасъл, представляващ съвкупност от административноправни норми, които с императивен метод уреждат реда на държавното управление в страната. Източниците на административно право представляват властнически актове, издадени от компетентни държавни органи, чрез свойте представители, които…

Continue Reading

Облигационно право

Облигационно право е част от гражданското право. Облигационно отношение или така наречените договорни отношения, представлява правна връзка между две страни, по силата на която едната страна може да иска от другата страна изпълнение на една престация, при спазване на определено…

Continue Reading

Милена Борисова

В работата ми с адвокат Василев разбрах, че когато зад теб стоят истински професионалисти нещата вървят в правилната посока и винаги има изход дори и в най-заплетения казус. Препоръчвам адвокатско дружество „Василев и Партньори“ защото те ми върнаха надеждата за…

Continue Reading