НАШИТЕ УСЛУГИ

Гражданско право

Гражданското право по своята същност представлява съвкупност от правни норми, уреждащи правното положение на гражданско правните субекти и правоотношенията между…

Трудово право

Трудовото право по своята същност е правен отрасъл, част от Гражданското право. Както всеки един правен отрасъл, така и Трудовото…

Наказателно право

Наказателното право е онази част от правото, която регулира обществените отношения, които се пораждат при извършване на престъпления в една…

Наследствено право

Наследственото право е съвкупност от правни норми, уреждащи основни понятия като наследяване, завещател, завещание, приемане и отказ от наследство и…

Облигационно право

Облигационно право е част от гражданското право. Облигационно отношение или така наречените договорни отношения, представлява правна връзка между две страни,…

Административно право

Административното право се определя, като самостоятелен правен отрасъл, представляващ съвкупност от административноправни норми, които с императивен метод уреждат реда на…

Семейно право

Семейното право е част от правна система на Република България. То засяга кръга на обществените отношения, основани на брак, семейно…

Търговско право

Търговското право е правен отрасъл, чийто правни норми служат за уреждане на отношенията между страните, породени в търговските отношения между…

Вещно право

Вещното право е клон от Гражданското право уреждащо гарантираната от закона възможност едно лице да има определени права върху дадена…

Данъчно право

Данъчното право, като част от финансовото право урежда обществените отношения свързани с постъпване и разпределението на парични средства в държавния…

Регистрация на ЕТ, ООД, АД, сдружения и фондации

Адвокатско дружество „Василев и Партньори“ предлага на свойте клиенти услуги по регистрация на фирми, сдружения, фондации и преобразуване на търговски…

Патентно право

Патентното право в РБ е уредено със Закона за патентите и регистрацията на полезни модели, Закона за промишления дизайн и…

НАМЕРЕТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

НОВО ОТ БЛОГА

Погасителна давност на дълга в изпълнителното производство

Изпълнителни действия прекъсващи погасителната давност в изпълнителното производство. Съгласно чл. 110 ЗЗД, с изтичане на петгодишна давност се погасяват всички…

Издаване на изпълнителен лист във връзка с влязла в сила заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК

Образуване на изпълнително дело. Особености. Изпълнителни действия. Прекратяване и приключване на изпълнителното дело. 1. След влизане в сила на издадената…

Възражение срещу заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК

Същност и значение на възражението по чл. 410 ГПК. Правни последици при изтичане на срока за подаване на възражение по…