Кой може да копира личната ми карта?

Кой има право да копира личната ми карта? През 2018г. влезе в сила Регламент 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица, обработването на личните данни и свободното движение на такива данни. Въпреки, че от влизането в сила на…

Continue Reading

Видеонаблюдение – лични данни и права при видеонаблюдение

Видеонаблюдение и лични данни През последните години се бележи ръст на развитие при модерните технологии. В нашето ежедневие видеонаблюдението постоянно бележи ръст в неговото използване, както за служебни така и за лични цели. При това масово навлизане на видеонаблюдението във…

Continue Reading

Доброволна делба на недвижим имот

Как се прави доброволна делба на недвижим имот Когато един недвижим имот има няколко собственика, всеки от тях може да поиска имота да бъде поделен между тях. В случая на доброволна делба, всички съсобственици на недвижимия имот трябва да са…

Continue Reading

Делба на недвижим имот

Видове делба на недвижим имот Когато един недвижим имот има няколко собственика, всеки от тях може да поиска имота да бъде поделен между тях. До този момент всеки един съсобственик притежава идеални части от съсобствения недвижим имот, съобразно своя дял.…

Continue Reading

Окончателен договор за покупко продажба на недвижим имот

Такси при покупка на недвижим имот 1.След изпълнение на условията от страните по предварителния договор за покупко продажба на недвижим имот, се преминава към следващата стъпка – покупката на недвижимия имот. Сделката се осъществява в нотриална кантора в присъствието на…

Continue Reading

Предварителен договор за покупко продажба на недвижим имот

Защо се сключва предварителен договор за покупко продажба на имот Какво представлява и какво трябва да съдържа предварителния договор за покупко продажба на имот На всеки един от нас в живота, рано или късно му се налага да закупи недвижим…

Continue Reading

Защита срещу заповед за изпълнение на парично задължение

Какво да правя, получих заповед за изпълнение на парично задължение от съда В несигурните времена, в които живеем често ни се налага да теглим кредит от банка или финансова институция, да вземем заем от познати, да се възползваме от възможността…

Continue Reading

Регистрация на едноличен търговец

Особености и изисквания при регистрацията на едноличен търговец Едноличният търговец е физическо лице, което е придобило търговско качество, извършвайки по занятие търговски сделки или е образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски…

Continue Reading

Незаконно уволнение

Какво трябва да знаем при незаконно уволнение Много често в практиката работниците и служителите в трудовите си правоотношения с работодателите, са поставени в позицията на по-слабата страна. При наличие на този вид взаимоотношения, работодателят неоснователно домининира над работниците и служителите…

Continue Reading

Сключване на трудов договор със срок на изпитване.

Длъжностна характеристика към трудовия договор. 1.При започване на всяка една нова работа, трябва да сключим трудов договор. Съгласно чл. 70, ал.1 от Кодекса на труда, когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното…

Continue Reading