Защита срещу заповед за изпълнение на парично задължение

Какво да правя, получих заповед за изпълнение на парично задължение от съда В несигурните времена, в които живеем често ни се налага да теглим кредит от банка или финансова институция, да вземем заем от познати, да се възползваме от възможността…

Continue Reading

Регистрация на едноличен търговец

Особености и изисквания при регистрацията на едноличен търговец Едноличният търговец е физическо лице, което е придобило търговско качество, извършвайки по занятие търговски сделки или е образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски…

Continue Reading

Незаконно уволнение

Какво трябва да знаем при незаконно уволнение Много често в практиката работниците и служителите в трудовите си правоотношения с работодателите, са поставени в позицията на по-слабата страна. При наличие на този вид взаимоотношения, работодателят неоснователно домининира над работниците и служителите…

Continue Reading

Сключване на трудов договор със срок на изпитване.

Длъжностна характеристика към трудовия договор. 1.При започване на всяка една нова работа, трябва да сключим трудов договор. Съгласно чл. 70, ал.1 от Кодекса на труда, когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното…

Continue Reading

Защо е важно да използвате услугите на добър адвокат

На всеки от нас поне веднъж в живота му се налага да се свърже с адвокат. Всички искаме делата ни да се разрешават от добър и опитен адвокат, който ще реагира своевременно в създалата се ситуация, чрез качествена и достъпна…

Continue Reading

Издръжка на непълнолетно дете

Начини за определяне на издръжка както и последици от неплащане 1.Задължението за издръжка на ненавършило пълнолетие дете е на двамата родители. Родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца, независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от…

Continue Reading

Учредяване на акционерно дружество

Видове акционерно дружество 1. АД /Акционерно дружество/ е капиталово търговско дружество, чийто капитал е разделен на акции. Съдружниците, наричани още акционери, трябва да са минимум двама. Те могат да бъдат както физически, така и юридически лица. 2. ЕАД /Еднолично акционерно…

Continue Reading

Регистрация на фирма

Регистрация на дружества с ограничена отговорност ЕООД и ООД Ако искате да учредите собствено търговско дружество /или както е популярно да се нарича „фирма“/, но се колебаете коя правно-организационна форма на дейност ще обслужва най-добре вашите интереси? За да направите…

Continue Reading

Развод по взаимно съгласие

Разводът по взаимно съгласие е най-леката и най-предпочитаната процедура за прекратяване на брака между двама съпрузи. Развод „По взаимно съгласие“ означава, че не се води спор относно причините и последиците от прекратяването на брака, а съпрузите заедно и единодушно са…

Continue Reading

Погасителна давност на дълга в изпълнителното производство

Изпълнителни действия прекъсващи погасителната давност в изпълнителното производство. Съгласно чл. 110 ЗЗД, с изтичане на петгодишна давност се погасяват всички вземания, за които законът не предвижда друг срок. Ако имате издаден изпълнителен лист въз основа на влязло в сила съдебно…

Continue Reading