Делба на недвижим имот

Видове делба на недвижим имот Когато един недвижим имот има няколко собственика, всеки от тях може да поиска имота да бъде поделен между тях. До този момент всеки един съсобственик притежава идеални части от съсобствения недвижим имот, съобразно своя дял.…

Continue Reading

Окончателен договор за покупко продажба на недвижим имот

Такси при покупка на недвижим имот 1.След изпълнение на условията от страните по предварителния договор за покупко продажба на недвижим имот, се преминава към следващата стъпка – покупката на недвижимия имот. Сделката се осъществява в нотриална кантора в присъствието на…

Continue Reading

Предварителен договор за покупко продажба на недвижим имот

Защо се сключва предварителен договор за покупко продажба на имот Какво представлява и какво трябва да съдържа предварителния договор за покупко продажба на имот На всеки един от нас в живота, рано или късно му се налага да закупи недвижим…

Continue Reading

Защита срещу заповед за изпълнение на парично задължение

Какво да правя, получих заповед за изпълнение на парично задължение от съда В несигурните времена, в които живеем често ни се налага да теглим кредит от банка или финансова институция, да вземем заем от познати, да се възползваме от възможността…

Continue Reading

Регистрация на едноличен търговец

Особености и изисквания при регистрацията на едноличен търговец Едноличният търговец е физическо лице, което е придобило търговско качество, извършвайки по занятие търговски сделки или е образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски…

Continue Reading

Незаконно уволнение

Какво трябва да знаем при незаконно уволнение Много често в практиката работниците и служителите в трудовите си правоотношения с работодателите, са поставени в позицията на по-слабата страна. При наличие на този вид взаимоотношения, работодателят неоснователно домининира над работниците и служителите…

Continue Reading

Сключване на трудов договор със срок на изпитване.

Длъжностна характеристика към трудовия договор. 1.При започване на всяка една нова работа, трябва да сключим трудов договор. Съгласно чл. 70, ал.1 от Кодекса на труда, когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното…

Continue Reading

Защо е важно да използвате услугите на добър адвокат

На всеки от нас поне веднъж в живота му се налага да се свърже с адвокат. Всички искаме делата ни да се разрешават от добър и опитен адвокат, който ще реагира своевременно в създалата се ситуация, чрез качествена и достъпна…

Continue Reading

Издръжка на непълнолетно дете

Начини за определяне на издръжка както и последици от неплащане 1.Задължението за издръжка на ненавършило пълнолетие дете е на двамата родители. Родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца, независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от…

Continue Reading

Учредяване на акционерно дружество

Видове акционерно дружество 1. АД /Акционерно дружество/ е капиталово търговско дружество, чийто капитал е разделен на акции. Съдружниците, наричани още акционери, трябва да са минимум двама. Те могат да бъдат както физически, така и юридически лица. 2. ЕАД /Еднолично акционерно…

Continue Reading