Наследствено право

Наследственото право е съвкупност от правни норми, уреждащи основни понятия като наследяване, завещател, завещание, приемане и отказ от наследство и др. НАСЛЕДСТВО представлява съвкупност от имуществени права и задължения, които могат да се придобиват от друго лице след смъртта на…

Continue Reading

Регистрация на ЕТ, ООД, АД, сдружения и фондации

Адвокатско дружество „Василев и Партньори“ предлага на свойте клиенти услуги по регистрация на фирми, сдружения, фондации и преобразуване на търговски дружества. Предлаганото съдействие включва целия етап по регистърното проиводство започващо от избор и запазване на подходящо име, изготвяне на необходимия…

Continue Reading

Данъчно право

Данъчното право, като част от финансовото право урежда обществените отношения свързани с постъпване и разпределението на парични средства в държавния бюджет, като част от националния доход. Характерното тук от една страна, е че винаги единият от участниците в този вид…

Continue Reading

Вещно право

Вещното право е клон от Гражданското право уреждащо гарантираната от закона възможност едно лице да има определени права върху дадена вещ и можещо да извършва определени действия спрямо нея. Всички останали правни субекти, трябва да се съобразяват с тези права.…

Continue Reading

Търговско право

Търговското право е правен отрасъл, чийто правни норми служат за уреждане на отношенията между страните, породени в търговските отношения между тях. Търговското право е съвкупност от правни норми уреждащи правното положение на търговците, търговските сделки и търговската несъстоятелност. Основните принципи…

Continue Reading

Наказателно право

Наказателното право е онази част от правото, която регулира обществените отношения, които се пораждат при извършване на престъпления в една социална общност. Именно затова наказателното право засяга права и интереси на личността, които стоят високо в йерархията на човешките ценности…

Continue Reading

Семейно право

Семейното право е част от правна система на Република България. То засяга кръга на обществените отношения, основани на брак, семейно съжителство, родство и осиновяване и настойничеството и попечителството. Разгледани в тяхната конкретика семейните отношения, са отношенията между съпруга и съпругата,…

Continue Reading

Трудово право

Трудовото право по своята същност е правен отрасъл, част от Гражданското право. Както всеки един правен отрасъл, така и Трудовото право съдържа основополагащи идеи и принципи характерни за него, който както по отделно, така и в своята съвкупност изграждат съвременната…

Continue Reading