Издаване на изпълнителен лист във връзка с влязла в сила заповед за изпълнение на парично задължение

Регистрация на търговско дружество с ограничена отговорност

Дружество с ограничена отговорност

Най- често в България се регистрират търговски дружества с ограничена отговорност – ООД или ЕООД.
Търговският закон ги дефинира като обединение на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства чл. 63, ал. 1 от Търговския закон – ООД. По изключение дружество може да се учреди и от едно лице – чл. 63, ал. 2 от ТЗ – ЕООД.
Това което прави търговските дружества с ограничена отговорност предпочитани на първо място е ограничената отговорност на съдружниците, т.е. те отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала. А дружеството отговаря за своите задължения с имуществото си и кредиторите му не могат да посегнат на личното имущество на съдружниците. Търговските дружества – ООД и ЕООД са капиталови дружества, чийто капитал е разделен на дялове.
На следващо място е разпоредбата на чл. 117 от Търговския закон, която казва, че капиталът на търговско дружеството с ограничена отговорност не може да бъде по-малък от 2 лв. Той се състои от дяловете на съдружниците, които не могат да бъдат по-малки от 1лев. Търговския закон не ограничава с горна граница размера на капитала на търговските дружества с ограничена отговорност, указва само минималния размер на капитала, който е достъпен за всички.
Същата разпоредба дава възможност дяловете на съдружниците да бъдат различни по размер за отделните съдружници. Като един дял може да бъде поет съвместно от няколко лица.
Времето за подготовка на документацията до същинското вписване на търговско дружество с ограничена отговорност в Търговския регистър е средно до 3 дни.
И на последно място търговските дружества с ограничена отговорност са предпочитани и заради достъпните за всички държавни такси, които за запазване на фирма са 40 лв., при подаване на документите на гише в Търговския регистър към Агенция по вписванията, съответно 20 лв. при подаване по електронен път чл. 16в от Тарифата. И за вписване на търговски дружества с ограничена отговорност /ООД, ЕООД – 110 лв., при подаване на документите на гише, съответно 55 лв., при подаване по електронен път чл. 16а, ал. 1, т. 3 и ал. 2, т. 3 от Тарифата.
Реда за учредяване на търговско дружество с ограничена отговорност започва с една възможност предоставена ни от чл. 63 от Наредба № 1, а именно запазване на фирма/наименование/името на дружеството.
Чл. 11 от ТЗ, изисква изключителност/уникалност на фирмата. Фирма е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва.
Тази стъпка не е задължителна. В практиката най – често преди изготвяне на документацията за учредяване на търговско дружество с ограничена отговорност се извършва справка в Електронната база данни на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, дали друго лице няма права върху определена фирма/наименование/име чл. 108, ал. 6 от Наредба № 1.
След като се уверим, че избраната от учредителите съответно от учредителя на търговското дружество фирма/наименование/име не се дублира се пристъпва към вземане на решение за учредяване, приемане на дружествен договор за ООД или учредителен акт за ЕООД, избор на орган/и за управление, набиране на капитал и изготвяне на заявление за регистрация в службата по регистрация.
Важно е да отбележим, че съгласно чл. 65, ал. 1 от ТЗ- учредители могат да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица. Физическите лица трябва да са дееспособни т.е. да са навършили 18 години и да не са поставени под запрещение.
Вписване в търговския регистър на новосъздаващото се търговско дружество с ограничена отговорност може да иска само управителят, назначен от общото събрание на съдружниците за ООД.
Съответно за ЕООД, вписване може да иска управителя назначен от едноличният собственик на капитала.
Търговско дружество с ограничена отговорност не може да бъде вписано, ако не е назначен управител.
Отделните съдружници в търговско дружество с ограничена отговорност за ООД не могат да искат вписване на дружеството, освен ако не са избрани за управители.
Заявлението за регистрация на търговско дружество с ограничена отговорност Ви дава възможност и да регистрирате дружеството по ЗДДС.
Заявленията за вписване се подават в която и да е териториална служба по регистрация на Агенцията по вписванията по седалището на окръжните съдилища. Агенцията осигурява възможност за приемане на документите и в електронна форма, подписани с електронен подпис.

При възникнали въпроси или нужда от съдействие, не се колебайте, свържете с нас:
Тел.: + 359 88 931 2078
E-mail: office@vasilev-lawfirm.com
Адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 22, ет. 2, ап. 3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.