Погасителна давност на дълга в изпълнителното производство

Изпълнителни действия прекъсващи погасителната давност в изпълнителното производство.

Съгласно чл. 110 ЗЗД, с изтичане на петгодишна давност се погасяват всички вземания, за които законът не предвижда друг срок. Ако имате издаден изпълнителен лист въз основа на влязло в сила съдебно решение давността, с която се погасява задължението винаги е пет годишна. Петгодишна е и давността на задължението при влязла в сила на заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 или 417 ГПК. В случая вземането е установено с влязъл в сила изпълнителен титул, приравнен по своя ефект на съдебно решение, поради което според чл. 117, ал. 2 от ЗЗД давностният срок отново е петгодишен.
Съгласно чл. 116, б. „в” ЗЗД давността се прекъсва с предприемането на действия за принудително изпълнение на вземането. Съобразно мотивите по т. 10 от Тълкувателно решение № 2/26.06.2015 г. по тълк. дело № 2/2013 г. на ВКС, ОСГТК давността прекъсва с предприемането на кое да е изпълнително действие в рамките на определен изпълнителен способ, независимо от това дали прилагането му е поискано от взискателя или е предприето по инициатива на частния съдебен изпълнител по възлагане от взискателя съгласно чл. 18, ал. 1 ЗЧСИ – насочване на изпълнението чрез налагане на запор или възбрана, възлагането на вземане за събиране или вместо плащане, извършването на опис и оценка на вещ, насрочването и извършването на публична продан и т.н. до постъпването на парични суми от проданта или на плащания от трети задължени лица. Не са изпълнителни действия и не прекъсват давността образуването на изпълнително дело, изпращането и връчването на покана за доброволно изпълнение, проучването на имущественото състояние на длъжника, извършването на справки, набавянето на документи, книжа и др., назначаването на експертиза за определяне на непогасения остатък от дълга, извършването на разпределение, плащането въз основа на влязлото в сила разпределение и др. При изпълнителния процес давността се прекъсва многократно – с предприемането на всеки отделен изпълнителен способ и с извършването на всяко изпълнително действие, изграждащо съответния способ. Искането да бъде приложен определен изпълнителен способ прекъсва давността, защото съдебният изпълнител е длъжен да го приложи. С прекъсването на давността, започва да тече нова петгодишна погасителна давност, която се прекъсва с предприемането на всяко едно изпълнително действие за принудително събиране на задължението. Взискателят трябва да поддържа със свои действия висящността на изпълнителния процес. Перемцията по изпълнителното дело е без правно значение. Единствената правна последица от настъпилата вече перемпция е, че съдебният изпълнител следва да образува новото искане в ново – отделно изпълнително дело, тъй като старото е прекратено по право. Новото искане на свой ред прекъсва давността независимо от това дали съдебният изпълнител го е образувал в ново дело, или не е образувал ново дело; във всички случаи той е длъжен да приложи искания изпълнителен способ. Необразуването на ново изпълнително дело с нищо не вреди на кредитора нито ползва или вреди на длъжника.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *