Издаване на изпълнителен лист във връзка с влязла в сила заповед за изпълнение на парично задължение

Издаване на изпълнителен лист във връзка с влязла в сила заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК

Образуване на изпълнително дело. Особености. Изпълнителни действия.

Прекратяване и приключване на изпълнителното дело.

1. След влизане в сила на издадената заповед за изпълнение за парично задължение по чл. 410 ГПК, вземането е установено с влязъл в сила изпълнителен титул, приравнен по своя ефект на съдебно решение. Въз основа на това, съдът издава на кредитора изпълнителен лист. Изпълнителният лист се издава в един екземпляр, подписан от съдия от съответния съд. Ако първообразният изпълнителен лист бъде изгубен, съдът, който го е издал, по писмена молба на молителя издава дубликат от него въз основа на акта, по който е бил издаден. Молбата се разглежда в открито заседание, след като се връчи препис от нея на длъжника.
2. Въз основа на издадения изпълнителен лист, кредиторът може да образува изпълнително дело, за принудително събиране на задължението. Изпълнителното дело се образува при частен или държавен съдебен изпълнител в чийто район се намират недвижимите имоти, върху които е насочено изпълнението, движимите вещи, постоянният или настоящият адрес или седалището на длъжника, имуществото на длъжника, върху което е насочено изпълнението, когато той няма постоянен адрес или седалище на територията на Република България и др.
3.По изпълнителните дела, образувани въз основа на изпълнителен лист издаден по реда на чл. 410 ГПК, покана за доброволно изпълнение не се изпраща до длъжника. В този случай съдебният изпълнител е длъжен да изпрати на длъжника съобщение за образуваното изпълнително дело, както и копие от изпълнителния лист. Покана за доброволно изпълнение с указан срок за доброволно изпълнение до длъжника не се изпраща. Това е така защото още по заповедното производство по чл. 410 ГПК, на длъжника е връчена заповедта за изпълнение, с която заповед вече е бил предоставен срок за доброволно изпълнение /РЕШЕНИЕ № 60291/ 12.01.2022 г. гр.д. № 2097/2021 г., ІV Г. О. НА ВКС/.
4. Всяко едно изпълнително действие прекъсва погасителната давност на дълга. Изпълнителните действия могат да бъдат насочени само към секвестируемо движимо и недвижимо имущество на длъжника или негови вземания.
5. Изпълнителното производство се прекратява с постановление, когато длъжникът представи по изпълнителното дело доказателства, че сумата по изпълнителния лист е платена, взискателят е поискал това писмено, изпълнителният лист е обезсилен, с влязъл в сила съдебен акт бъде отменен актът, въз основа на който е издаден изпълнителният лист, посоченото от взискателя имущество не може да бъде продадено и не може да бъде намерено друго секвестируемо имущество, влязло в сила решение, с което е уважен искът по чл. 439 или 440 ГПК, взискателят не поиска извършването на изпълнителни действия в продължение на две години, с изключение на делата за издръжка и др.
6. Изпълнителното производство се приключва с изпълнение на задължението и събиране на разноските по изпълнението. Съдебният изпълнител вдига служебно наложените възбрани и запори незабавно, след като постановлението за прекратяване или разпореждането за приключване на изпълнителното дело влезе в сила.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.