Патентно право

Патентното право в РБ е уредено със Закона за патентите и регистрацията на полезни модели, Закона за промишления дизайн и със Закона за марките и географските означения. Като цяло Патентното право урежда, както правото на индустриалната собственост, така и правото…

Continue Reading

Регистрация на ЕТ, ООД, АД, сдружения и фондации

Адвокатско дружество „Василев и Партньори“ предлага на свойте клиенти услуги по регистрация на фирми, сдружения, фондации и преобразуване на търговски дружества. Предлаганото съдействие включва целия етап по регистърното проиводство започващо от избор и запазване на подходящо име, изготвяне на необходимия…

Continue Reading

Данъчно право

Данъчното право, като част от финансовото право урежда обществените отношения свързани с постъпване и разпределението на парични средства в държавния бюджет, като част от националния доход. Характерното тук от една страна, е че винаги единият от участниците в този вид…

Continue Reading

Вещно право

Вещното право е клон от Гражданското право уреждащо гарантираната от закона възможност едно лице да има определени права върху дадена вещ и можещо да извършва определени действия спрямо нея. Всички останали правни субекти, трябва да се съобразяват с тези права.…

Continue Reading

Търговско право

Търговското право е правен отрасъл, чийто правни норми служат за уреждане на отношенията между страните, породени в търговските отношения между тях. Търговското право е съвкупност от правни норми уреждащи правното положение на търговците, търговските сделки и търговската несъстоятелност. Основните принципи…

Continue Reading

Семейно право

Семейното право е част от правна система на Република България. То засяга кръга на обществените отношения, основани на брак, семейно съжителство, родство и осиновяване и настойничеството и попечителството. Разгледани в тяхната конкретика семейните отношения, са отношенията между съпруга и съпругата,…

Continue Reading