За нас

I. Професионална практика.
1. Адвокатско дружество „Василев и Партньори“ е регистрирано през 2012г. в гр. София. Идеен основоположник на адвокатската кантора е адвокат Преслав Василев Василев, член на Софийска Адвокатска Колегия. Адвокатската кантора разполага от висококвалифицирани професионален екип от адвокати и юристи, предоставящи квалифицирано правно обслужване, както на корпоративни клиенти, така и на физически лица.
2.Практикувани области: Адвокатско дружество „Василев и Партньори“ предоставя на свойте клиенти правни услуги в областта на гражданското право, наказателното право, корпоративното и търговското право, административното право, семейното и наследствено право, трудовото право, данъчното право, вещното право, патентно право, облигационното право,административното право и др.
ІІ. Основни принципи на адвокатската кантора при предоставяне на правна помощ са :
• Поверителност – правото на анонимност и пълна конфиденциалност относно Вашия казус е гарантирано;
• Професионализъм и лоялност – стремим се в пълна степен да отговорим на Вашите изискванията и да Ви предоставим компетентна правна помощ;
• Експедитивност и отговорност –полагаме дължимата грижа за максимално бързо и оптимално решение на поставените им правни въпроси.
• Лично отношение – Стремим се към лично отношение по всеки един случай, което е основополагащо за правилното разрешаване на възникналия казус.
ІII. Адвокатска кантора „Василев и Партньори“ предоставя следните правни услуги:
• Правни консултации и съвети по възникнали казуси;
• Изготвяне на книжа, договори, искови молби,отговори на искови молби,нотариални покани и съдействие при тяхното връчване, нотариални актове, обжалване на разпореждания, определения и решения на съдилищата и др.;
• Комуникация с държавните институции и администрация с възможност за посещение на място и извършване на необходимата проверка и др.;
• Процесуално представителство и защита на правата и интересите на свойте клиенти пред всички съдебни инстанции на територията на Република България и др.
IV. Извънсъдебно и съдебно разрешаване на правни спорове. Репортинг.
1.Първи етап – Извънсъдебно разрешаване на възникнал правен спор.
Основните акценти при разрешаване на възникнали търговски спорове включват следните етапи:
• По искане на Възложителя и въз основа на предоставента и наличната информация, се изготвя правно становище с възможни хипотези за разрешаване на възникналия казус;
• Въз основа на предоставената информация от Доверителя, се осъществява телефонен контакт с другата страна, като подробно се разяснява причината за телефонното обаждане, обстоятелствата, които са го наложили и разискване на възможностите за разрешаване на възникналия казус;
• Организиране на работни срещи с двете страни с цел постигане на общо съгласие, скрепено със сключване на споразумение;.
• Актуализиране на предоставената база данни с нова допълнителна информация.
През този етап от съществено значение е индивидуалният подход, който се прилага по време на преговорите съобразен с намеренията на Доверителя и целения краен резултат.
2.Втори етап – Съдебно разрешаване на възникнал правен спор.
През този етап се изготвя съответната искова претенция или отговор на получена искова претенция, базирана на наличната и допълнително събрана информация основана на наличните и допълнително събрани доказателства. В резултат на това се избира редът за предприемане на необходимите съдебни действия.
Съобразно местната подсъдност на делото се извършва:
• Изготвяне, окомплектоване, образуване и водене на съответното съдебно производство, съобразено със законовите основания за това, пред всички съдебни инстанции;
• При положително съдебно решение, влязло в законна сила се изважда изпълнителен лист, въз основана който се образува изпълнително дело при съответния ЧСИ/ДСИ. Изпълнителното производство се води до удоволетворяване вземането на взискателя.
3.Репортинг – Във всеки един етап на възложения случой до неговото правно разрешаване, Възложителя може да изиска от водещия адвокат подробна информация за движението на делото.
V. Ценова тарифа.

Адвокатско дружество „Василев и Партньори“ работи по НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ: