Административно право

Административното право се определя, като самостоятелен правен отрасъл, представляващ съвкупност от административноправни норми, които с императивен метод уреждат реда на държавното управление в страната. Източниците на административно право представляват властнически актове, издадени от компетентни държавни органи, чрез свойте представители, които…

Continue Reading

Облигационно право

Облигационно право е част от гражданското право. Облигационно отношение или така наречените договорни отношения, представлява правна връзка между две страни, по силата на която едната страна може да иска от другата страна изпълнение на една престация, при спазване на определено…

Continue Reading

Наследствено право

Наследственото право е съвкупност от правни норми, уреждащи основни понятия като наследяване, завещател, завещание, приемане и отказ от наследство и др. НАСЛЕДСТВО представлява съвкупност от имуществени права и задължения, които могат да се придобиват от друго лице след смъртта на…

Continue Reading

Наказателно право

Наказателното право е онази част от правото, която регулира обществените отношения, които се пораждат при извършване на престъпления в една социална общност. Именно затова наказателното право засяга права и интереси на личността, които стоят високо в йерархията на човешките ценности…

Continue Reading

Трудово право

Трудовото право по своята същност е правен отрасъл, част от Гражданското право. Както всеки един правен отрасъл, така и Трудовото право съдържа основополагащи идеи и принципи характерни за него, който както по отделно, така и в своята съвкупност изграждат съвременната…

Continue Reading

Гражданско право

Гражданското право по своята същност представлява съвкупност от правни норми, уреждащи правното положение на гражданско правните субекти и правоотношенията между тях. Гражданското право, заедно с търговското право и международното частно право, съставляват отраслите на частното право. В подразделенията на гражданското…

Continue Reading