Погасителна давност на дълга в изпълнителното производство

Изпълнителни действия прекъсващи погасителната давност в изпълнителното производство. Съгласно чл. 110 ЗЗД, с изтичане на петгодишна давност се погасяват всички вземания, за които законът не предвижда друг срок. Ако имате издаден изпълнителен лист въз основа на влязло в сила съдебно…

Continue Reading
Издаване на изпълнителен лист във връзка с влязла в сила заповед за изпълнение на парично задължение

Издаване на изпълнителен лист във връзка с влязла в сила заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК

Образуване на изпълнително дело. Особености. Изпълнителни действия. Прекратяване и приключване на изпълнителното дело. 1. След влизане в сила на издадената заповед за изпълнение за парично задължение по чл. 410 ГПК, вземането е установено с влязъл в сила изпълнителен титул, приравнен…

Continue Reading
Възражение срещу заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК

Възражение срещу заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК

Същност и значение на възражението по чл. 410 ГПК. Правни последици при изтичане на срока за подаване на възражение по чл. 410 ГПК. 1. След издаване на заповедта за изпълнение на парично задължение, съдът връчва препис от същата на длъжника…

Continue Reading

Заповедно производство по чл. 410 ГПК.

Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК. Съдържание на заповедта за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК. Заповедното производство е уредено в глава тридесет и седма от ГПК. Целта на производството е съдът да установи…

Continue Reading