Учредяване на акционерно дружество

Видове акционерно дружество

1. АД /Акционерно дружество/ е капиталово търговско дружество, чийто капитал е разделен на акции. Съдружниците, наричани още акционери, трябва да са минимум двама. Те могат да бъдат както физически, така и юридически лица.
2. ЕАД /Еднолично акционерно дружество/ – не е самостоятелен вид търговско дружество, а е разновидност на АД. ЕАД дава възможност да се учреди акционерно дружество само от едно лице, което става едноличен собственик на капитала.
Какво представляват акциите? Акциите представляват ценни книги, т.е. писмен документ, който материализира права. Те удостоверяват участието на притежателя ѝ в капитала на акционерно дружество с посочената върху нея номинална стойност. Акциите предоставят 3 основни права на притежателя им: право на дивидент, т.е. правото да получи част от печалбата на дружеството; право на глас при вземане на решения от Общото събрание; право на ликвидационен дял, в случай че дружеството бъде прекратено чрез ликвидация.
Кога е добре да учредите АД/ЕАД? Акционерното дружество и едноличното такова са добро решение в случай, че искате за започнете да развивате среден и голям бизнес.
Какъв начален капитал Ви трябва? Минималният капитал, който Ви е необходим за регистрация е в размер на 50 000 лева, като първоначалната вноска може да бъде поне 25% от капитала /при капитал в размер на 50 000 лева това е 12 500 лева/, а останалата част трябва да бъде внесена до 2 години.
Как да учредите АД/ЕАД? Учредител на акционерно дружество може да бъде всяко дееспособно физическо лице и юридически лица, които не са обявени в несъстоятелност. Учредители имат задължение да свикат учредително събрание. На учредителното събрание присъстват лицата, които са записали акции. На учредителното събрание се приемат четири решения – решение за учредяване на АД, след което се приема и уставът на дружеството с единодушие; избор на първи надзорен съвет/съвет на директорите; установяват се разноските по учредяването. Финалната фаза от учредяването е вписването на дружеството в Търговския регистър, което има конститутивен ефект, т.е. от този момент то възниква в правния мир.
Уставът представлява сделка решение по своя характер, която се сключва в писмена форма за доказване. Той не се подписва от учредителите. Приемането му се удостоверява със съставяне на протокол от учредителното събрание. Уставът трябва да съдържа следните реквизити: индивидуализиращи белези на АД /фирма, седалище и адрес на управление/; предмет на дейност на дружеството, капитал, вид и брой на акциите, органи на управление на дружеството, броя на членовете на дружеството и др. /чл. 165 ТЗ/.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.