Регистрация на едноличен търговец

Особености и изисквания при регистрацията на едноличен търговец

Едноличният търговец е физическо лице, което е придобило търговско качество, извършвайки по занятие търговски сделки или е образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин. За физическото лице с търговско качество съществува задължение да се впише като едноличен търговец в търговския регистър. В случай че не се впише и не води счетоводство, носи административно-наказателна отговорност.
Придобиването на търговско качество на физическото лице не води до възникване на нов правен субект. Титуляр на всички права и задължения – търговскоправни и гражданскоправни е физическото лице. Имуществото е общо, но е разделено на имущество в търговското предприятие и имущество извън търговското предприятие. ЕТ обаче отговаря с цялото имущество за всички свои задължения, независимо каква е тяхната природа.
За да придобие търговско качество, физическото лице трябва да бъде дееспособно и с местожителство в страната. Да е дееспособно едно физическо лице трябва да е навършило пълнолетие и да не е поставено под запрещение или пък да е еманципирано лице по смисъла на Семейния кодекс. Изискването за местожителство в страната (България) не създава по никакъв начин ограничение за гражданство на лицето – лицето може да бъде, както с българско гражданство, така и чужденец. Местожителството на лицето това е населеното място, в което то пребивава постоянно или т.нар. постоянен адрес – адресът в населеното място, което лицето избира да бъде вписано в регистрите на населението.
Как се извършва регистрацията?
Както по-горе споменахме, при придобиване на търговско качество за физическото лице възниква задължение да се впише в Търговския регистър. За лицето съществува право и административноправно задължение да поиска вписване, което задължение трябва да бъде изпълнено в 7-дневен срок от придобиване на качеството „търговец“.
За извършване на регистрация е необходимо едностранно волеизявление – подаване на заявление, в което да бъдат посочени име, местожителство, адрес и ЕГН /индивидуализиращи белези/; фирма; седалище и адрес на управление; предмет на дейност. Към заявлението е нужно да бъде предоставен и образец от подписа на търговеца /не е нужно да бъде нотариално заверен/ и декларация, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и че не е регистрирал друга фирма като ЕТ.
Какви са изискванията за фирмата?
Задължителни елементи на търговската фирма на едноличния търговец са личното и фамилното му име или бащиното му име, с което е известен в обществото – с цел индивидуализация. Те следва да се включат в търговската фирма без съкращения. Не представлява задължителен елемент от фирмата израза „едноличен търговец“ или „ЕТ“.
Кой не може да бъде ЕТ?
Лице, което е производство за обявяване в несъстоятелност; невъзстановен в правата си несъстоятелен; лице, което е било управител или член на управителен/контролен орган на дружество, което е било прекратено поради несъстоятелност през последните 2 години, в случай че са останали неудовлетворени кредитори.

При нужда от съдействие и/или при възникнали правни казуси, не се колебайте, свържете с нас:
Тел.: + 359 88 931 2078
E-mail: office@vasilev-lawfirm.com
Адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 22, ет. 2, ап. 3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.