Развод по взаимно съгласие

Разводът по взаимно съгласие е най-леката и най-предпочитаната процедура за прекратяване на брака между двама съпрузи. Развод „По взаимно съгласие“ означава, че не се води спор относно причините и последиците от прекратяването на брака, а съпрузите заедно и единодушно са взели това решение. Един добър бракоразводен адвокат първо ще насочи съпрузите към този вариант, защото биват улеснени от бързината на процеса и по-ниската цена, която следва да се заплати. Но най-важното в случая, е че съпрузите сами решават как ще изградят отношенията си занапред. Тук не се събират доказателства, за да се прекрати брака, както е при развод по исков ред, поради което не се разкриват и факти от личния живот на съпрузите.
Как да започна процедурата за развод по взаимно съгласие?
Добре е да започнете с консултация с добър бракоразводен адвокат, от който ще получите насоки за най-благоприятното протичане на процеса. Той ще Ви предложи различни варианти, които да удовлетворят желанията ви в най-голяма степен.
Самото производство пред съда започва с писмена молба, подадена съвместно от двамата съпрузи. Общата молба показва, че е налице взаимно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака. Ако липсва взаимно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака, съдът няма да уважи молбата за развод.
Съпрузите задължително се явяват лично на съдебното заседание. Ако единият от съпрузите не се яви на съдебното заседание по неуважителни причини, съдът ще отхвърли молбата за развод по взаимно съгласие и ще прекрати делото, защото ще приеме, че задължителното условие за взаимно и непоколебимо съгласие е отпаднало.
Какви са необходимите документи за развод по взаимно съгласие?
За да бъде уважена молбата за развод, задължително е наличието молба и споразумение между съпрузите по чл. 51 от Семейния кодекс. Споразумението по чл. 51 СК трябва да урежда всички отношения, относно упражняване на родителските права, местоживеенето на децата, режима на личните отношения с децата, определяне на размера на месечната издръжка необходима за отглеждане на децата, ползването на семейното жилище и имуществото придобито по време на брака, издръжка между съпрузите, ако се дължи такава и въпроса свързан с ползването на фамилното име. Въпросите, касаещи децата, са изключително важни за съда и на тях трябва да се обърне специално внимание. Ако интересите им не са защитени в най-висока степен, молбата за развод по взаимно съгласие няма да бъде уважена.
Други необходими документи, които трябва да се приложат към молбата за развод по взаимно съгласие са удостоверение за сключване на граждански брак, акт за раждане на непълнолетните деца, удостоверение за наличие или липса на вписани предбрачни договори, удостоверение за семейно положение и документ за внесена държавна такса и други, към които ще ви насочим при необходимост.
Как завършва производството?
Производството приключва с решение на съда. С него той прекратява или отказва прекратяване на брака. Отказът на съда за постановяване на развод по взаимно съгласие не е пречка да се подаде нова молба за развод, с отстранени нередовности.
Свържете се с нас, за да Ви съдействаме за изготвянето и окомплектоването на всички необходими документи за провеждането на самата процедура, както и с разясняването на стъпките, през които е необходимо да се премине.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.