Неизпълнение на договор

Действия при неизпълнение на договор

Често в практиката се случва при сключен договор между две страни, същият да не се изпълнява. В такива случаи възникват доста въпроси. Един от най- често задаваните ни въпроси, които получаваме е: Имам договор. Предоставих стоката или услугата. Издадох фактурите, но контрагента не плаща. Какво да правя?
В началото винаги съветваме клиентите си първо да поканят писмено неизправната по договора да заплати доброволно задължението си. В поканата за доброволно изпълнение трябва да е посочен срок и начин на плащане на задължението. Паралелно с това се дава и възможност на неизправната страна за предоговаряне срока на плащане, чрез  подписване на допълнително споразумение за разсрочено погасяване на задължението, в противен случай кредиторът ще потърси правата си по съдебен ред. На този етап практиката показва, че в голям процент от случаите отношенията между страните се уреждат извънсъдебно.
Ако след изтичане на срока в поканата за доброволно изпълнение задължението не е заплатено, следва да предприемат съдебни действия за събиране на задължението. На първо място трябва да се вземе предвид настъпила ли е погасителна давност на задължението. За периодични плащания погасителната давност е 3 години, а за всички останали вземания, когато законът не предвижда друг срок е 5 години съгласно чл.110 и чл.111 ЗЗД.  Ако задължението не е погасено по давност се предприемат съдебни действия. Препоръчително е да се започне съдебна процедура през Заповедно производство. То е значително по – евтино и по – бързо от производството по общия исков ред. Държавната такса е 2% от стойността на задължението и средния период на издаване на Заповед за изпълнение от съда е около два месеца в зависимост от натовареността на съда.
В тридневен срок от подаване на заявлението по чл. 410 ГПК, съдът в разпоредително заседание  разглежда заявлението по чл. 410 ГПК и издава заповед за изпълнение на парично задължение. Препис от издадената заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК се връчва на длъжника,   заедно с бланка възражение по образец. В едномесечен срок от връчване на заповедта за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК или, длъжникът може да подаде възражение, че не дължи на кредитора претендираните суми. След изтичане на срока за подаване на възражение, издадената заповед за изпълнение за парично задължение по чл. 410 ГПК влиза в законна сила. Въз основа на това съдът издава на кредитора изпълнителен лист. Въз основа на издадения изпълнителен лист, кредиторът може да образува изпълнително дело, за принудително  събиране на задължението. Изпълнителното дело се образува при частен или държавен съдебен изпълнител в чийто район се намират недвижимите имоти, върху които е насочено изпълнението, движимите вещи, постоянният или настоящият адрес или седалището на длъжника, имуществото на длъжника, върху което е насочено изпълнението, когато той няма постоянен адрес или седалище на територията на Република България и др.
В случай, че длъжникът възрази, съдът предоствя на кредитора в едномесечен срок да предяви иск за вземането си и да доплати дължимите държавни такси.
При нужда от съдействие, свързани с неизпълнение на договор и при възникнали правни казуси, не се колебайте, свържете с нас:
Тел.: + 359 88 931 2078
E-mail: office@vasilev-lawfirm.com
Адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 22, ет. 2, ап. 3.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.