Незаконно уволнение

Какво трябва да знаем при незаконно уволнение

Много често в практиката работниците и служителите в трудовите си правоотношения с работодателите, са поставени в позицията на по-слабата страна. При наличие на този вид взаимоотношения, работодателят неоснователно домининира над работниците и служителите си с идеята, че благодарение на него имат осигурена работа. Обикновенно в тази ситуация, очакванията на работодателя са, че работника и служителя трябва безропотно да изпълняват трудови дейности и извън кръга на договорените в трудовия договор и длъжностната характеристика подписана от страните. В такива случай, при изразено несъгласие от страна на работниците и служителите на същите биват създавани редица пречки за нормалното изпълнение на работните задължения. Упражнява се принуда, като не се допускат до работното място, извършване на незаконно уволнение и др., без да бъдат спазени нормативните изисквания на закона. При такива случаи, работникът или служителя трябва да потърси, както защита срещу незаконното уволнение, така и обезщетение при незаконно уволнение. Защитата на правата на работника и служителя срещу незаконното уволнение са гарантирани от Кодекса на труда.
При пречки за нормалното изпълнение на работните задължения работникът или служителя може да подаде сигнал до Инспекцията по труда, която ще извърши проверка и ще предприеме превантивни мерки спрямо работодателя.
Работодателят може да прекрати законно трудовите правоотношения с работника или служителя, само при спазване на определени законови правила. Защитата срещу незаконно уволнение е гарантирано от Кодекса на труда. Всяко едно прекратяване на трудово правоотношение става със заповед на работодателя и в предписаната от закона форма. Заповедта трябва да е връчена на работника или служителя. Без да е връчена заповедта на работника или служителя, трудовото правоотношение, между страните продължава да съществува. В този случай ако работодателят не допуска до работа работника или служителя, трябва да му заплати обезщетение на основание чл. 213 от КТ, което е в размер на брутното трудово възнаграждение за времето на незаконното недопускане на работа.
При налагане на дисциплинарно наказание, работодателят е длъжен преди това да е изслушал работника или служителя или да е приел писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства. Когато работодателят предварително не е изслушал работника или служителя или не е приел писмените му обяснения, съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество.
Трудови спорове се разглеждат от съда по т.нар. „бързо производство“. Това означава, че съдът разглежда делата при съкратени срокове. Трудовите спорове се разглеждат от районния съд в тримесечен срок от постъпването на исковата молба и от окръжния съд – в едномесечен срок от постъпването на жалбата. По трудови дела, работниците и служителите не дължат заплащане на държавни такси.
Работникът или служителят имат право на защита срещу незаконно уволнение и обезщетение при незаконно уволнение. При оспорване на уволнението съдебен ред, работникът или служителят с исковата молба има право да предяви три иска срещу работодателя:
– Иск за обещетение при незаконно уволнение от работодателя в размер на брутното трудово възнаграждение за времето, през което работникът или служителят е останал без работа поради уволнение, но за не повече от 6 месеца. Този иск се предявява в 3 годишен срок, считано от датата на връчване на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение ;
– Иск за обещетение при незаконно уволнение от работодателя, ако в посочения период работникът или служителят е работил на по-нископлатена работа, той има право да получи разликата в заплатите; Този иск се предявява в 3 годишен срок от, считано от датата на връчване на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение ;
– Иск за отмяна на незаконното уволнение и възстановяване на предишната работа. Този иск е защита срещу незаконно уволнение се предявява в двумесечен срок, считано от датата на връчване на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение.
Съдът с постановяване на решението си се произнася по направените искания. При уважаване на исковете, съдът признава уволнението за незаконно и го е отменя. При установеното незаконно уволнение, съдът присъжда на работника или служителя обезщетение за времето през което работникът или служителят е останал без работа поради уволнението или за времето, през което той е работил на по-ниско платена работа. В този случай, работодателят е осъден да заплати обезщетение в размер, посочен в съдебното решение. В този случай при реализирана защита срещу незаконно уволнение, се извършва вписване в трудовата книжка за настъпилите промени от страна на работодателя, като се отбелязва съдебното решение, датата и влизането му в законна сила.

При нужда от съдействие при възникнали правни казуси, не се колебайте, свържете с нас:
Тел.: + 359 88 931 2078
E-mail: office@vasilev-lawfirm.com
Адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 22, ет. 2, ап. 3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.