Наследствено право

Наследственото право е съвкупност от правни норми, уреждащи основни понятия като наследяване, завещател, завещание, приемане и отказ от наследство и др.
НАСЛЕДСТВО представлява съвкупност от имуществени права и задължения, които могат да се придобиват от друго лице след смъртта на наследодателя. Наследството се открива в момента на смъртта на наследодателя, в последното местожителство на починалия, като по този начин се определя местната компетентност на съответните държавни органи, които могат да извършват определени действия свързани с отриване на наследството.
НАСЛЕДНИЦИ на починалия наследодател могат да бъдат физически и юридически лица, като първите наследяват по закон и по завещание, а вторите само по завещание. След смъртта на наследодателя, закона определя кръга от наследници намиращи се в родствена връзка с наследодателя разпределени в няколко реда:
Първи ред – включва децата на починалия и по право на заместване техните низходящи, които се явяват внуците на починалия;
Втори ред – включва възходящите на починалия, неговите майка и баща;
Трети ред – включва братята и сестрите на починалия и по право на заместване техните низходящи/деца/, в лицето на племениците на починалия, а така също и низходящите от втора и по-горна степен – баба и дядо на починалия;
Четвърти ред – включва роднините по съребрена линия до 6 степен, като наследници от този наследствен кръг не наследяват едновременно защото по близките по степен роднини изключват по-далечните.
Съгласно чл. 9 от ЗН Съпругът на наследодателя наследява по особени правила, заедно с наследниците от първи, втори и трети ред. Преживелия съпруг получава половината от наследството, ако то се е открило преди навършването на десет години от сключването на брака, а в противен случай получава 2/3 от наследството. А когато съпругът наследява заедно с възходящи и с братя и сестри или с техни низходящи, той получава една трета от наследството в първия случай и половината във втория.
Ако няма други наследници,преживелия съпругът получава цялото наследство.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.