Възражение срещу заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК

Възражение срещу заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК

Същност и значение на възражението по чл. 410 ГПК.

Правни последици при изтичане на срока за подаване на възражение по чл. 410 ГПК.

1. След издаване на заповедта за изпълнение на парично задължение, съдът връчва препис от същата на длъжника заедно с бланка възражение по образец, която съдържа указания за попълването ѝ, включително за необходимостта, когато част от вземането се признава, това да се посочи изрично. В едномесечен срок от връчване на заповедта за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК, длъжникът може да подаде възражение, че не дължи на кредитора претендираните суми. За целта законодателят е предвидил, че длъжникът не е нужно да има юридически познания, за да организира своята защита. Необходимо е само да попълни възражението по образец, получено заедно със заповедта за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК. Във възражението четливо се изписват трите имен и ЕГН на длъжника/за физическо лице/ и наименованието, ЕИК на длъжника/ за юридическо лице/, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, законен представител и пълномощник. Посочват се съда, номера на частно гражданското дело, годината и състава на съда. Посочва се и дата на възражението, като същото се подписва от длъжника, респективно от неговия законен представител. Обосноваване на възражението по чл. 410 ГПК не се изисква, затова не е необходимо попълването на никакви други допълнителни данни. По желание може да бъдат посочени причини, поради които се оспорва задължението. В случай, че част от задължението се признава, това се посочва изрично, като се описва размера на признатото задължение. Когато възражението е подадено в срок, съдът указва на заявителя, че може да предяви иск за установяване на дълга.
2. Ако в срока за доброволно изпълнение, дъжникът заплати задължението си по издадената заповедта за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК, той може да подаде в съда писмено възражение срещу издадената заповед за изпълнение с твърдение, че е изпълнил изцяло или частично задължението си към кредитора. Към възражението се прилагат доказателства за изпълнението на задължението с копие за заявителя.
3. След изтичане на срока за подаване на възражение, издадената заповед за изпълнение за парично задължение по чл. 410 ГПК влиза в законна сила. В случая вземането е установено с влязъл в сила изпълнителен титул, приравнен по своя ефект на съдебно решение. Въз основа на това съдът издава на кредитора изпълнителен лист. След като получи издадения изпълнителен лист, кредиторът може да образува изпълнително дело за принудително събиране на задължението.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.